Home > 2.MLM Articles > หลักการ SMART กับขายตรง(Direct Sale)

หลักการ SMART กับขายตรง(Direct Sale)

Home >> MLM Articles

หลักการ SMART กับขายตรง(Direct Sale)

อุตสาหกรรมการขายตรงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อธุรกิจขายตรงเติบโต ก็ต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาองค์กรไปสู่มูลค่าของธุรกิจอันมหาศาล มีบริษัทใหม่ ๆ เข้าสู่ธุรกิจขายตรงมากมาย จนทำให้เป็นที่น่าจับตามองของผู้บริโภคที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจขายตรงเหล่านั้น ซึ่งผู้บริโภคหลาย ๆ คน ก็แปรผันตัวเองมาประกอบอาชีพขายตรง หรือเป็นนักธุรกิจขายตรงอย่างเอาจริงเอาจัง และคาดหวังถึงความสำเร็จในอนาคต โดยในการทำขายตรงนั้นถ้าหากเราตั้งใจจริง เราเลือกทำเพราะความชอบ มีความถนัด และมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรามีความสุขในการประกอบอาชีพขายตรง และนำเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ไม่ไกลเกินเอื้อม

การทำขายตรงนั้นเราต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงระบบที่แท้จริงของการขายตรง จนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักขายตรงมืออาชีพและประกอบอาชีพขายตรงได้อย่างยั่งยืน และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทำขายตรงต้อง SMART ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

Specific : เจาะจง

การขายตรงเป็นการนำเสนอและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เป้าหมายโดยตรงในลักษณะเจาะจงเฉพาะแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มทำให้การขายตรงต้องพบปะกับลูกค้าที่หลากหลาย โดยลูกค้าแต่ละคนก็จะมีความต้องการและระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักขายตรงที่ต้องหาวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้ได้รับความพึงพอใจโดยต้องศึกษา ทำความเข้าใจและพัฒนารูปแบบของการนำเสนอที่มีความแตกต่าง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น นักขายตรงจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทขายตรงก็จะต้องให้การสนับสนุนกับนักขายตรงของบริษัททั้งในด้านการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และด้านการพัฒนาบุคลากรหรือทีมงานนักขายตรงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของนักขายตรงให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Modern : ทันสมัย

ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นไปในทางที่ดี หรือ ไม่ดีก็ได้ แต่ที่แน่นอน คือ ทุกคนต้องการในสิ่งที่ดี ๆ ตรงกับที่ตนเองคาดหวัง การขายตรงก็เช่นกัน ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องนำเสนอในสิ่งที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของทีมงานและผู้บริโภคเป้าหมาย นั่นแสดงให้เห็นว่า บริษัทขายตรงจะต้องมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาดขายตรง และนักขายตรงก็จะต้องดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายตรงด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ให้สอดรับกับความพึงพอใจของผู้บริโภคและทีมงาน เพราะคงไม่มีใครที่ต้องการพัฒนาในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการหรือล้าสมัย ด้วยปัจจุบันยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ชอบความรวดเร็ว ทัน สมัย และด้วยบริการที่แตกต่างซึ่งโดนใจ

Achievable : บรรลุเป้าหมาย

ทุกคนจะต้องมีความจำเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของความต้องการในสินค้าหรือบริการ หรือเป็นสิ่งกำหนดถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน และสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ก็คือ เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิต เป้าหมายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจูงใจให้เราดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเสมือนเป็นการกำหนดเส้นชัยที่เราจะต้องเดินทางไปหามัน และถ้าเราสามารถเดินทางไปสู่เส้นชัยที่เรากำหนดไว้ได้นั้น แสดงว่าเราประสบความสำเร็จ สำหรับการขายตรง การบรรลุเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของนักขายตรงซึ่งคาดหวังว่าจะพิชิตมันให้ได้ ทำให้ธุรกิจขายตรงต้องมีการกำหนดแผนการตลาดหรือแผนของการสร้างโอกาสและรายได้ที่มีความชัดเจน เป็นธรรม เข้าถึงหรือบรรลุได้ง่าย และสามารถ ดึงดูดใจผู้บริโภคหรือทีมงาน ให้ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ และนักขายตรงจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจกับแผนการตลาดของบริษัทอย่างชัดเจนโดยต้องวิเคราะห์ถึง ศักยภาพของตนเองว่ามีความสามารถที่จะดำเนินการตามแผนดังกล่าวและสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

Reliability : น่าเชื่อถือ

สิ่งที่แสดงถึงคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจขายตรง คือ ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นความสามารถของนักขายตรงที่จะนำเสนอและส่งมอบความไว้วางใจ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและทีมงานตามที่ได้สัญญา หรือควรที่จะเป็นได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจภายในเวลาที่เหมาะสม โดยลูกค้าแต่ละรายจะมีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแต่ละคนต้องการ การเอาใจใส่ ให้การดูแล ด้วยความจริงใจ มุ่งเน้นในคุณภาพของสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจ การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำขายตรง ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติในเชิงบวกของผู้บริโภค สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจขายตรง จนนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคและทีมงาน โดยต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง และ ทันสมัย ในรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักขายตรงต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ มีความพร้อม รวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าไม่มีความยุ่งยาก และมีความเสี่ยงน้อย สร้างให้เกิดความมั่นใจ สะท้อนในภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทและบุคลากร นอกจากนี้บริษัทขายตรงก็ต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะนำเสนอสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแผนการดำเนินงานสู่โอกาสและรายได้ ซึ่งมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมต่อนักขายตรง และง่ายต่อความสำเร็จในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ภาพลักษณ์ทางด้านการบริหารจัดการ และฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทก็สามารถสร้างความน่าเชื่อให้แก่ผู้บริโภคได้

Teamwork : ทำงานเป็นทีม

ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการขายตรงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทีมงาน หรือ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานขายตรง ต้องกระทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน และมีจุดประสงค์หรือความคาดหวังร่วมกัน ดังนั้นนักขายตรงต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยมีเจตนาที่ดี ตั้งใจ มีทักษะเชื่อมั่นในศักยภาพ ความสามารถของทีมงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกันอย่างดี เข้าใจ ยอมรับ และไว้ใจซึ่งกันและกัน สามารถสร้างภาวะความเป็นผู้นำและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรได้ ทีมงานที่จะประสบความสำเร็จในการขายตรง คือ กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม โดยต้องยึดถือกรอบเพื่อทำงานร่วมกัน ดังนี้

– มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า ทุก ๆ คนในเครือข่ายจะต้องมีเป้าหมาย แนวคิด มุมมองและทัศนคติในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในอาชีพขายตรง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสำเร็จด้วย

– จัดการด้วยตนเอง สมาชิกในทีมงานต้องยอมรับบทบาทของตนในเวลาต่าง ๆ กัน สอดคล้องกับความจำเป็น ความต้องการและความสามารถของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอย่างแตกต่างจากคนอื่นก็สามารถนำมาเป็นส่วนร่วมเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับทีมงาน หรือเครือข่ายได้ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกได้ทราบ เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป

– พึ่งพาตัวเอง ในการดำเนินงานธุรกิจขายตรงต้องอาศัยทีมงานในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่รอผลงานความสำเร็จจากเพื่อนสมาชิกเท่านั้น นักขายตรงต้องร่วมกันทำงานตามกำลังความสามารถของตนเอง ให้คำปรึกษาแนะนำและชักจูงเมื่อจำเป็น ร่วมประสานงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ทุกคนต่างเอื้ออาทร ช่วยเหลือกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำงานเกินกำลังหรือประสบปัญหายุ่งยากอันใด ก็จะต้องร่วมมือกันช่วยเหลือนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป นักขายตรงก็ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อความยั่งยืนในอาชีพการขายตรง แต่ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป สิ่งที่สำคัญคือ เราจะต้องมีความสุขในทุก ๆ วัน ขอให้ทุกคนมีความสุขในอาชีพขายตรง และทำขายตรงต้อง S-M-A-R-T

ที่มา : สยามธุรกิจ

—-Thanks for Reading—-
W.Wanich

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: